خدمات

home_mining_technology_icon1

طراحی مهندسی

ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﺪل ﺳﺎزﯼ دﻗﻴﻖ ﻣﺤﺼﻮل، ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ و ارﺗﺒﺎط ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﮐﻨﺎر هـﻢ و ﺗﺸـﮑﻴﻞ ﯾﮏ ﮔﺮوﻩ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮاﯼ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژﻩ، ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ در هﺮ ﭘﺮوژﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮﯼ ﮐـﻪ در هﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ دو، ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﭘﻮﺷﺶ دادﻩ و ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﻧﺼﺐ ﺗﻮرﺑﻮ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﻧﻔﺖ، اﺳﺎس ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺷﺎﯾﺴـﺘﻪ ﺳـﺎﻻرﯼ و ﺗﻌﻬﺪﮐﺎرﯼ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎدﻩ اﺳﺖ و ﺑـﺎ ﺑﻬـﺮﻩ ﮔﻴـﺮﯼ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن و ﻣﻬﻨﺪﺳـﺎ ﻧﯽ ﺑـﺎ اﻧﮕﻴـﺰﻩ و ﻣﺒﺘﮑـﺮ در راﺳـﺘﺎﯼ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻨﻴﺎن ﺻﺤﻴﺢ و اﺻﻮﻟﯽ هﺮ ﭘﺮوژﻩ، از ﺗـﻮان، ﺗﺨﺼـﺺ و ﺗﺠﺮﺑـﻪ هـﺮ ﯾـﮏ از ﭘﺮﺳـﻨﻞ، ﺑـﻪ ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ ﻧﺤـﻮ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ هﺮ ﭘﺮوژﻩ را ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.

اﯾــﻦ ﺑﺨــﺶ از ﻣــﺪﻳﺮان و کارﺷﻨﺎﺳــﺎﻧﻲ ﻣﺘـــﻌﻬﺪ و ﺑﻠﻨـــﺪ همت ﺑﻬــﺮﻩ ﻣﻴﺒــﺮد ﮐــﻪ ﻣﺠﻤـــﻮﻋﻪ اﯼ از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨـﺪ ﺳﯽ، ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺎﻳﻪ، ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﻔﺼـﻴﻠﻲ، ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨــﺪﺳﻲ ﺧﺮﯾـﺪ، ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ کارگاهی و ﻧﻈـﺎرت کارﮔـﺎهی را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗـﺮار میدهد و از رﻓﺮﻧــﺴﻬﺎﯼ ﻗﺎﺑــﻞ ﺗﻮﺟــﻬﯽ در زﻣﻴــﻨﻪ هاﯼ ﻃﺮاﺣـﯽ و ﻣﻬﻨـﺪﺳﯽ اﯾﺴﺘـﮕﺎهـﻬﺎﯼ ﺗﻘـﻮﯾﺖ ﻓﺸــﺎر ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ، ﺑــﻪ ﻃﻮرﯾﮑـﻪ ﻃــﺮاﺣﯽ ﺗﻌـﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ا ﯾﺴﺘـﮕﺎﻩ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺸـﺎر ﮔـﺎز در ﺁن ﺧـﻮد ﻧﻤﺎﺋـﯽ ﻣﯽ کند . اﻣﻮر ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﺷـﺮکت ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ اي ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهی ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ که ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻧﺮم اﻓﺰارها و اﺳﺘــﺎﻧﺪاردهاي ﻣﻌﺘﺒـﺮ در زﻣﻴﻨـﻪ ﻃﺮاﺣـﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳــﻲ ﻗــﺎدر ﺑــﻪ اراﺋــﻪ کلیه ﺧــﺪﻣﺎت ﻃﺮاﺣــﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳــﯽ ﭘــﺮوژﻩ هــﺎ ﺧﺼﻮﺻــﺎ درﺻــﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔــﺖ، ﮔــﺎز، ﭘﺘﺮوﺷیمی و ﻧﻴﺮوﮔﺎهی می ﺑﺎﺷﺪ .

پروژه های مرتبط
home_mining_technology_icon2

نصب ، اجرا و راه اندازی

ﭘﺮوژه هاﯼ ﻋﻈﻴﻢ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺮﺻﻪ ها، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﮔﺮوﻩ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل ﺁن ﮔﺮوﻩ هاﯼ اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮاﯼ ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﺧﺖ، ﻧﺼﺐ و راﻩ اﻧﺪازﯼ ﻣﺸﻐﻮل هستند ﮐﻪ ﭘﺮوژﻩ هاﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻃﺒﻖ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪﯼ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺗﺤﻮﯾـﻞ ﺑﻨﻤﺎﯾﻨـﺪ . از ﻣﻬـﻢ ﺗـﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هاﯼ ﺑﺨﺶ اﺟﺮا و ﻧﺼﺐ اﯾﺠـﺎد ﺑﺴـﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳـﺐ در ﮐﺎرﮔـﺎﻩ هـﺎ و زﻣﺎﻧﺒﻨـﺪﯼ ﺻـﺤﻴﺢ و دﻗﻴـ ﻖ ﺟﻬـﺖ ﮐﻨﺘﺮل و ﮐﺎهش هزﯾﻨﻪ هاﯼ ﺟﺎرﯼ ﮐﺎرﮔﺎهی و همچنین ﻋﺪم اﯾﺠﺎد وﻗﻔﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژﻩ ﻣـﯽ ﺗـﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد.

اﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ، هرﭼﻨﺪ ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎران ﻗﺎﺑﻠﯽ در ﮐﺸـﻮر در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﯽ ﻧـﻤﺎﯾﻨﺪ ﻧﺼﺐ ﺗﻮرﺑﻮ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﻧﻔﺖ ﻧﻴﺰ ﺗﻮاﻧـﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ها و ﺗﻮاﻧﺎﺋﻴﻬﺎﯼ ﺧـﻮد را ﻃـﯽ ﻣـﺪت ﮐﻮﺗـﺎهی از ﺑﺪو ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژﻩ هاﯼ ﺑﺰرگ ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯼ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻮزﻩ ها، ﺑـﻪ اﺛﺒـﺎت ﺑﺮﺳـﺎﻧﺪ . در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ در اﺧﺘـﻴﺎر داﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ و کار ﺁزﻣﻮدﻩ اﻋﻢ از ﻣﺪﻳــﺮان، ﻣﻬﻨﺪﺳــﺎن، ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ها و اﺳﺘـﺎدکاران ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻔﺖ، ﮔـﺎز، ﭘﺘﺮوﺷـﻴﻤﯽ و ﻧﻴﺮوﮔـﺎهی ﻗـﺎدر ﺑـﻪ اﺟـﺮاي ﭘـﺮوژﻩ هاي ﻋﻈﻴﻢ ﺳﺎﺧﺖ، ﻧﺼﺐ و راﻩ اﻧﺪازي در ﮐﻠﻴﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻋﻤﻠﻴــﺎت راﻩ اﻧــﺪازﯼ و ﺑﻬــﺮﻩ ﺑــﺮدارﯼ در ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔــﺖ، ﮔــﺎز، ﭘﺘﺮوﺷــﻴﻤﯽ و ﻧﻴﺮوﮔــﺎهی ﺑــﻪ دﻟﻴــﻞ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺣﻮزﻩ ﺣﺴﺎس هاﯼ ﮐﺎرﯼ و ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﯽ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات، ﯾﮑﯽ از ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاﯼ ﭘـﺮ وژﻩ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﺷﺮﮐﺖ OTCC در ﮐﻨﺎر ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺟﺮاﯼ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺮوژﻩ،پیش ﻣﺮاﺣﻞ - راﻩ اﻧﺪازﯼ و راﻩ اﻧـﺪازﯼ ﭘــﺮوژﻩ را ﻧﻴــﺰ ﺣﺴــﺐ ﻣﻄﺎﻟﺒــﺎت ﮐﺎرﻓﺮﻣــﺎ و وﻓــﻖ ﻣﻔــﺎد ﻗــﺮارداد در ﺑــﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳــﻄﻮح اﺳــﺘﺎﻧﺪارد ﺑــﻪ اﻧﺠــﺎم ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ . در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮهـﺎﯼ ﻻزم ، ﮐﻠﻴـﻪ ﻓﺮﺁﯾ ﻨـﺪهاﯼ راﻩ اﻧـﺪازﯼ ﭘـﺮوژﻩ اﻧﺠﺎم و ﭘﺮوژﻩ ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ ﺗﺄﯾﻴﺪﯾﻪ هاﯼ ﺿﺮورﯼ از ﺟﺎﻧﺐ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ، ﺁﻣﺎدﻩ ﺗﺤﻮﯾﻞ و ﭘـﺲ از ﺁن ﺑﻬـﺮﻩ ﺑـﺮدارﯼ ﺁﻏﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﻧﺠﺎم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺁﻣﻴﺰاﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﮐﻨﻨـﺪﻩ ﺻـﺤﺖ ﮐـﺎرﮐﺮد ﺗﺠﻬﻴـﺰات و ﺗﺄﺳﻴﺴـﺎت ﻧﺼـﺐ ﺷﺪﻩ و همچنین ﺻﺤﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژﻩ ﺑـﺮاﯼ ﮐﺎرﻓﺮﻣـﺎ ﺧﻮاهـﺪ ﺑـﻮد . اﯾـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﺣﺴﺎﺳـﻴﺖ ﺑـﺎﻻﯼ ﺑﺎزرﺳﯽ ها و ﻣﻤﻴﺰﯼ های دﻗﻴﻖ درپروژه های ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ (در راﺑﻄﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻋﻈـﻴﻢ ﻣﻠـﯽ ﮐﺸﻮر) ، از اهمیت ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﺰد اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑـﻮدﻩ و ﻋﻤـﻼ ﻧﻘﻄـﻪ ﭘﺎﯾـﺎن و ﻣﻬـﺮ ﺗﺎﯾﻴـﺪﯼ ﺑـﺮ اﻧﺠـﺎم ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﭘﺮوژﻩ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد .

ﻋـﻼوﻩ ﺑـﺮ ﺗﻤــﺎم ﻣـﻮارد ﻓــﻮق، ﭘـﺲ از اﺗﻤــﺎم ﻣﺮاﺣـﻞ راﻩ اﻧــﺪازﯼ و ﺗﺤﻮﯾـﻞ ﻧﻬــﺎﯾﯽ، اﺟـﺮاﯼ ﻋﻤﻠﻴــﺎت ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮدارﯼ ﻧﻴﺰ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮارداد هاﯼ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮاهد ﺷـﺪ و ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﻣـﺎ در ﺣﻮزﻩ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮدارﯼ و ﻧﮕﻬﺪارﯼ ، راهگشای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﺗﻀﻤﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ خواهد ﺑﻮد.

پروژه های مرتبط
home_mining_technology_icon3

تدارکات و تامین کالا

در هر ﭘﺮوژﻩ اﺟﺮاﯾﯽ، ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ، ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﺑـﻪ ﻣﻮﻗـﻊ ﮐـﺎﻻ و اﻗـﻼم ﻣﺼـﺮﻓﯽ ﭘـﺮوژﻩ ﻣﻄـﺎﺑﻖ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪﯼ و ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن اﺳﺘﺎﻧﺪارد هـﺎﯼ ﺳـﺎﺧﺖ، هنگام ﺗﻬﻴـﻪ اﻗـﻼم ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ . در ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﭘـﺮوژﻩ هـﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﻴﻔﻴﺖ، ﻣﺮﻏﻮﺑﻴﺖ اﻗﻼم و هزﯾﻨﻪ بهینه ﺟﺰ ﻻﯾﻨﻔﮏ اﺟﺮاﯼ ﻣﻨﻈﻢ ﭘﺮوژﻩ ﻣﯽ باشد. ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻠﻴﻪ اﻗﻼم اﺻﻠﯽ و اﺳﺎﺳﯽ، ﺗﺠﻬﻴﺰات، ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت، ادوات و ﻟﻮازم ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑـﺮاﯼ راﻩ اﻧـﺪازﯼ ﭘـﺮوژﻩ هـﺎ و ﺗﺤﻮﯾـﻞ ﺑـﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ، در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.

ﺑﺨﺶ ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﺗﺪارکات کاﻻ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﯼ از ﺗﻮان ﻧﻴﺮوهاﯼ ﻓﻌﺎل و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻼوﻩ ﺑـﺮ ﺗـﺄﻣﻴﻦ کاﻻ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭘـﺮوژﻩ (Procurement Management) هـﺎي ﺟـﺎري ﺷـﺮکات ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗـﺪارکات ﭘﺮوژﻩ ﺑﺎﺷﺪ ها را ﺑﺼﻮرت ﺟﺎﻣﻊ و ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ دارا ﻣﻲ باشد .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺗﻬﻴـﻪ و ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﮐﻠﻴـﻪ ﮐﺎﻻهـﺎﯼ ﻣـﻮرد ﻧﻴﺎز در ﺑﺨﺶ ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز، ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ و ﻧﻴﺮوﮔﺎهی ﺑﻪ همراﻩ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺛﺒـﺖ ﺳﻔﺎرش ﺗﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎﻻ را دارا ﺑﻮدﻩ و ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﯼ ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ وزارت ﻧﻔـﺖ همکارﯼ ﻣـﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

پروژه های مرتبط

خلاصه خدمات ارائه شده

اجرای تخصصی سازه های صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی و نیرو گاهی وخطوط لوله ، اجرای فعالیت های اکتشافات ، لرزه نگاری ، حفاری ، لوله گزاری ، تاسیسات فرا ساحلی ، سیویل صنعتی ، برق ، مکانیک ، ابزار دقیق وکلیه عملیات های پیش راه اندازی و راه اندازی مرتب با نفت ، گاز ، پتروشیمی و نیروگاهی.

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣـﺎﻟﯽ، ﺗـﺪارﮎ ﮐـﺎﻻ و ﺗﺠﻬﻴـﺰات، ﻃﺮاﺣـﯽ واﺟـﺮاﯼ ﭘـﺮوژﻩ هـﺎﯼ ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔـﺖ، ﮔـﺎز، ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ و ﻧﻴﺮوﮔﺎهی.

ﮔﺸﺎﯾﺶ دﻓﺎﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر به ﻤﻨﻈﻮر ﭘﻴﮕﻴﺮﯼ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و اﻧﺠﺎم ﮐﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣـﻞ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﺒﺮد اهداف ﭘﺮوژﻩ ها.

ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ اﻋﻢ از ﺧـﺎرﺟﯽ ﯾـﺎ داﺧﻠـﯽ از ﻃﺮﯾـﻖ ﺗﻌﻬـﺪ ﺳـﻬﺎم ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎﯼ ﺟﺪﯾـﺪ ﯾـﺎ ﺧﺮﯾـﺪ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ، اﻋﺘﺒﺎرﯼ و ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎﯼ ﺣﻘﻮﻗﯽ.

ﻃﺮاﺣﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﺮوژﻩ هـﺎﯼ ﻋﻤﺮاﻧـﻲ . ﺑﺎزارﻳـﺎﺑﻲ و کارﻳـﺎﺑﻲ و ﺻـﺪور ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﺑـﻪ ﺧـﺎرج از کشور و ﺗﺸﻜﻴﻞ کنسرﺳﻴﻮم و اﻧﻮاع ﻣﺸـﺎرکت ﺑـﺎ ﺷـﺮکت هـﺎي داﺧﻠـﻲ و ﺧـﺎرﺟﻲ ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم ﮐﻠﻴـﻪ ﯼ ﭘﺮوژﻩ های ﻣﻄﺮح شده.

اﺟﺮاﯼ ﮐﻠﻴﻪ ﭘﺮوژه های کلید در دﺳﺖ، در زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز، ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ و ﻧﻴﺮوﮔﺎهی.

اجرای پروژه های ساختمانی و تاسیسات برقی و مکانیکی در صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی و نیروگاهی.

اﺟﺮاﯼ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﺮوژﻩ هﺎﯼ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻬﺎﯼ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز و ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ