مناقصه/مزایده

شرایط و نحوه شرکت در مزایده فروش اقلام لوله های  ۳۳۳ A

– کلیه شرکت کنندگان در مزایده میبایستی به همراه پاکت پیشنهاد قیمت خود، ضمانتنامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی معادل ۵ (پنج) درصد مبلغ پیشنهادی خود را بابت تضمین عدم انصراف از شرکت در مزایده با اعتبار سه ماهه و در وجه شرکت ساختمانی و نصب توربو کمپرسور نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۹۹۴۲ به همراه پاکت قیمت تحویل نمایند. به پیشنهادات فاقد تضمین شرکت در مزایده، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
– شرکت کنندگان موظفند پیشنهاد قیمت خود را با لحاظ نمودن ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده ارائه نمایند.این شرکت در این صورت فاکتور رسمی ارایه خواهد نمود.
– قیمت پیشنهادی شرکت کنندگان در مزایده باید برای سه ماه شمسی از تاریخ ارائه پیشنهاد، معتبر باشد.
– محل انبار اقلام موضوع مزایده شهر یزد میباشد. بازدید از محل اقلام موضوع مزایده با هماهنگی قبلی امکانپذیر میباشد
– کلیه هزینه های بارگیری، حمل و باراندازی اقلام موضوع مزایده در تعهد برنده مزایده بوده و بایستی در قیمت پیشنهادی خود کلیه موارد را لحاظ نماید.
– برنده مزایده موظف به خرید کلیه اقلام موضوع مزایده بوده و امکان تفکیک اقلام وجود نداشته و اقلام موضوع مزایده به صورت یک جا به خریدار واگذار میگردد.
– برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری پس از ابلاغ کارفرما، نسبت به واریز کل مبلغ پیشنهادی به حساب معرفی شده از طرف کارفرما اقدام و مستندات  مربوطه را ارائه نماید.
– برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز کاری پس از واریز مبلغ مزایده و اخذ تأییدیه کارفرما، نسبت به بارگیری و حمل اقلام موضوع مزایده با هماهنگی نماینده کارفرما، اقدام نماید.
– کارفرما در رد یا پذیرش پیشنهادات ارسالی مخیر بوده و ارائه پیشنهاد قیمت، هیچگونه حقی را برای شرکت کنندگان در مزایده ایجاد نخواهد نمود.
– تضامین سایر شرکت کنندگان در مزایده پس از واریز وجه موضوع مزایده توسط برنده مزایده به حساب کارفرما، آزاد خواهد گردید.
– تضمین برنده مزایده ، پس از تسویه حساب کامل موضوع مزایده و حمل اقلام، آزاد خواهد گردید.
– در صورت انصراف برنده مزایده یا عدم واریز وجه موضوع مزایده در مهلت مقرر، تضمین وی وصول شده و حق هیچگونه ادعایی در این خصوص نخواهد داشت.
– کلیه هزینه های چاپ آگهی این مزایده بر عهده برنده می باشد.

* پیشنهاد دهندگان موظفند با در نظر گرفتن تمامی شرایط ذکر شده، فرم پیشنهاد قیمت و شرایط آن را بدون ایجاد تغییر، تکمیل و مهر امضا نموده و به همراه تضمین شرکت در مزایده در پاکت دربسته به دفتر مرکزی این شرکت به نشانی تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از توانیر، خیابان شاهین، پلاک ۸ طبقه پنجم، دبیرخانه کمیسیون ۸۸۶۶۵۳۱۵ داخلی ۵۳۱ – معاملات، جناب آقای مهندس جباری ارسال نمایند.

– متقاضیان می بایست PDF موجود در انتهای این صفحه را مطالعه بفرمایند.

 

دانلود PDF برگه پیشنهاد نرخ مزایده اقلام لوله   A 333

⬇ ⬇ ⬇ ⬇ ⬇ ⬇ ⬇ ⬇ ⬇ ⬇ ⬇ ⬇ ⬇ ⬇ ⬇ ⬇

شرایط و نحوه شرکت در مزایده فروش اقلام لوله