مناقصه شماره ۱۵۰۴

مجموعه ————- در نظر دارد در راستای اجرای ماده ۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین نامه های اجرایی آن اموال تحت پوشش خود را با شرایط مندرج در اسناد مناقصه و مطابق مقررات مربوطه و با شرایط اختصاصی بصورت – از اشخاص حقیقی و حقوقی تامین نماید .