ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﺪل ﺳﺎزﯼ دﻗﻴﻖ ﻣﺤﺼﻮل


در این ﺑﺨــﺶ از ﻣــﺪﻳﺮان و کارﺷﻨﺎﺳــﺎﻧﻲ ﻣﺘـــﻌﻬﺪ و ﺑﻠﻨـــﺪ همت ﺑﻬــﺮﻩ ﻣﻴﺒــﺮیم

ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﺪل ﺳﺎزﯼ دﻗﻴﻖ ﻣﺤﺼﻮل، ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ و ارﺗﺒﺎط ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﮐﻨﺎر هـﻢ و ﺗﺸـﮑﻴﻞ ﯾﮏ ﮔﺮوﻩ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮاﯼ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژﻩ، ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ در هر ﭘﺮوژﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮﯼ ﮐـﻪ در هر ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ دو، ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﭘﻮﺷﺶ دادﻩ و ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﻧﺼﺐ ﺗﻮرﺑﻮ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﻧﻔﺖ، اﺳﺎس ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺷﺎﯾﺴـﺘﻪ ﺳـﺎﻻرﯼ و ﺗﻌﻬﺪﮐﺎرﯼ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎدﻩ اﺳﺖ و ﺑـﺎ ﺑﻬـﺮﻩ ﮔﻴـﺮﯼ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن و ﻣﻬﻨﺪﺳـﺎ ﻧﯽ ﺑـﺎ اﻧﮕﻴـﺰﻩ و ﻣﺒﺘﮑـﺮ در راﺳـﺘﺎﯼ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻨﻴﺎن ﺻﺤﻴﺢ و اﺻﻮﻟﯽ هر ﭘﺮوژﻩ، از ﺗـﻮان، ﺗﺨﺼـﺺ و ﺗﺠﺮﺑـﻪ هـﺮ ﯾـﮏ از ﭘﺮﺳـﻨﻞ، ﺑـﻪ ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ ﻧﺤـﻮ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ هر ﭘﺮوژﻩ را ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.


ادامه مطلب

ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﺑـﻪ ﻣﻮﻗـﻊ ﮐـﺎﻻ و اﻗـﻼم ﻣﺼـﺮﻓﯽ ﭘـﺮوژﻩ


ﺑﺨﺶ ﺗﺎﻣﻴﻦ و تدارکات دارای ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﻓﻌﺎل و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ است که توانایی ﺗـﺄﻣﻴﻦ کالا و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭘـﺮوژﻩ ها را بصورت جامع و یکپارچه دارا میباشد

در هر ﭘﺮوژﻩ اﺟﺮاﯾﯽ، ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ، ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﺑـﻪ ﻣﻮﻗـﻊ ﮐـﺎﻻ و اﻗـﻼم ﻣﺼـﺮﻓﯽ ﭘـﺮوژﻩ ﻣﻄـﺎﺑﻖ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪﯼ و ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن اﺳﺘﺎﻧﺪارد هـﺎﯼ ﺳـﺎﺧﺖ، هنگام ﺗﻬﻴـﻪ اﻗـﻼم ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ . در ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﭘـﺮوژﻩ هـﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﻴﻔﻴﺖ، ﻣﺮﻏﻮﺑﻴﺖ اﻗﻼم و هزینه بهینه ﺑﺎﺷﻪ ﺟﺰ ﻻﯾﻨﻔﮏ اﺟﺮاﯼ ﻣﻨﻈﻢ ﭘﺮوژﻩ ﻣﯽ باشد . ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻠﻴﻪ اﻗﻼم اﺻﻠﯽ و اﺳﺎﺳﯽ، ﺗﺠﻬﻴﺰات، ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت، ادوات و ﻟﻮازم ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑـﺮاﯼ راﻩ اﻧـﺪازﯼ ﭘـﺮوژﻩ هـﺎ و ﺗﺤﻮﯾـﻞ ﺑـﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ، در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.


ادامه مطلب

ﮔﺮوﻩ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﺴﺠﻢ ، ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﻣﻨﻈﻢ


ما توانسته ایم ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﺋﻴﻬﺎﯼ ﺧـﻮد ر ا ﻃـﯽ ﻣـﺪت ﮐﻮﺗـﺎهﯽ از ﺑﺪو ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژﻩ هﺎﯼ ﺑﺰرگ ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯼ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻮزﻩ ها، ﺑـﻪ اﺛﺒـﺎت ﺑﺮﺳـﺎﻧیم

ﭘﺮوژﻩ هاﯼ ﻋﻈﻴﻢ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺮﺻﻪ ها، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﮔﺮوﻩ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل ﺁن ﮔﺮوﻩ هاﯼ اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮاﯼ ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﺧﺖ، ﻧﺼﺐ و راﻩ اﻧﺪازﯼ ﻣﺸﻐﻮل هستند ﮐﻪ ﭘﺮوژﻩ هاﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻃﺒﻖ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪﯼ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺗﺤﻮﯾـﻞ ﺑﻨﻤﺎﯾﻨـﺪ . از ﻣﻬـﻢ ﺗـﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺑﺨﺶ اﺟﺮا و ﻧﺼﺐ اﯾﺠـﺎد ﺑﺴـﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳـﺐ در ﮐﺎرﮔـﺎﻩ هـﺎ و زﻣﺎﻧﺒﻨـﺪﯼ ﺻـﺤﻴﺢ و دﻗﻴـ ﻖ ﺟﻬـﺖ ﮐﻨﺘﺮل و ﮐﺎهﺶ هزﯾﻨﻪ هاﯼ ﺟﺎرﯼ ﮐﺎرﮔﺎهی و همچنین ﻋﺪم اﯾﺠﺎد وﻗﻔﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژﻩ ﻣـﯽ ﺗـﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد.


ادامه مطلب
home_mining_box1
OTCC COMPANY

عوامل موفقیت

تجربه و مهارت

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﻧﺼﺐ ﺗﻮرﺑﻮ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﻧﻔﺖ، اﺳﺎس ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺷﺎﯾﺴـﺘﻪ ﺳـﺎﻻرﯼ و ﺗﻌﻬﺪﮐﺎرﯼ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎدﻩ اﺳﺖ و ﺑـﺎ ﺑﻬـﺮﻩ ﮔﻴـﺮﯼ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن و ﻣﻬﻨﺪﺳـﺎ ﻧﯽ ﺑـﺎ اﻧﮕﻴـﺰﻩ و ﻣﺒﺘﮑـﺮ در راﺳـﺘﺎﯼ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻨﻴﺎن ﺻﺤﻴﺢ و اﺻﻮﻟﯽ هﺮ ﭘﺮوژﻩ، از ﺗـﻮان، ﺗﺨﺼـﺺ و ﺗﺠﺮﺑـﻪ هـﺮ ﯾـﮏ از ﭘﺮﺳـﻨﻞ، ﺑـﻪ ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ ﻧﺤـﻮ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ هر ﭘﺮوژﻩ را ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.

حفاظت از محیط زیست

اﺧﺬ ﮔﻮاهینامه OHSAS ارﺗﻘﺎء و ﭘﻴﺎدﻩ ﺳﺎزﯼ روﯾﻪ ها و ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ هاﯼ اﯾﻤﻨﯽ در ﻣﺤﻴﻂ زیست ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺪارﮎ اﯾﻤﻨﯽ در ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و رﻋﺎﯾﺖ دﻗﻴﻖ ﻣﻮارد ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﻤﻨﯽ در ﺑﺤﺚ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻠﻴﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺮوژﻩ ها ﺗﻬﻴﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ HSE در ﻣﺤﻞ ﭘﺮوژﻩ ها، ﺗﻨﻈﻴﻢ چارت HSE در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺮوژﻩ ها، ﮔﺬراﻧﺪن دورﻩ هاﯼ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺮاﯼ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﭘﺮوژﻩ هاﯼ ﺷﺮﮐﺖ .


کیفیت

عقد تفاهم نامه با شرکت های معتبر اروپایی از قبیل IPIP رومانی جهت خدمات مهندسی مفهومی و پایه در پروژه های پالایشگاهی و پتروشیمی، درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاهینامهﻣﻪ از ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯼ ﻣﺸﺎور از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﺮان . اخذ گواهینامه های HSE-MS , OHSAS18001 , ISO14001 , ISO9001 , از شرکت BRS MENA آمریکا .

سرمایه انسانی

در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ در اﺧﺘـﻴﺎر داﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ و کار ﺁزﻣﻮدﻩ اﻋﻢ از ﻣﺪﻳــﺮان، ﻣﻬﻨﺪﺳــﺎن، ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ها و اﺳﺘـﺎدکاران ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻔﺖ، ﮔـﺎز، ﭘﺘﺮوﺷـﻴﻤﯽ و ﻧﻴﺮوﮔـﺎهی ﻗـﺎدر ﺑـﻪ اﺟـﺮاي ﭘـﺮوژﻩ هاي ﻋﻈﻴﻢ ﺳﺎﺧﺖ، ﻧﺼﺐ و راﻩ اﻧﺪازي در ﮐﻠﻴﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

مهمترین زمینه ­های فعالیت شرکت


پروژه های ساختمانی

شركت otcc فعاليت خود را در حـوزه راه و سـاختمان آغاز نموده و هم اكنـون در نقش پيمانكار عمومي توانايي اجراي پروژه‌هاي اين حوزه (راه وساختمان) را بصورت EC (مهندسي و ساخت) به همراه ارائه فاينانس دارد.


مشاهده پروژه ها

پروژه های صنعتی

حجم، تنوع و تخصصي بودن پروژه هاي ارجاع شده سبب گرديد كه در مدت زمان كوتاهي بعد از شكل گيري گروه، سازماندهي گروه هاي كاري تخصصي بر پايه زمينه هاي كاري زير تشكيل شود و بصورت مستمر از لحاظ كمي و كيفي گسترش يابد.


مشاهده پروژه ها

نفت , گاز , پتروشیمی و نیروگاه

هسته اصلي گروه نفت، گاز و پتروشيمي در تهران و در شرکت otcc مستقر مي باشد و نيروهاي اجرايي، تجهيزات و ماشين آلات آن به تناسب پروژه هاي موجود در نقاط مختلف کشور( منطقه ويژه عسلويه، بندرعباس و...) پراکنده مي‌باشند.


مشاهده پروژه ها