ساخت مجتمع های مسکونی تعاونی مسکن پیشتازان مبین

ساخت مجتمع های مسکونی تعاونی مسکن پیشتازان مبین

طراحی و ساخت

  • تعاونی مسکن پیشتازان مبین
  • نوع قرارداد: طراحی، مهندسی و ساخت
  • محل پروژه: ایران، استان البرز، گرمدره
  • وضعیت: اتمام یافته