مخزن ذخیره سازی آب و تاسیسات آتش نشانی پتروشیمی پارس

مخزن ذخیره سازی آب و تاسیسات آتش نشانی پتروشیمی پارس

پتروشیمی پارس

این پروژه شامل تامین متریال و تجهیزات، نصب و راه اندازی مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی آب آتش نشانی به همراه ایستگاه پمپاژ مربوطه به منظور کاهش ریسک های ناشی از کاهش فشار و فلوی آب آتش نشانی واحد استحصال اتان شرکت پتروشیمی پارس می باشد.