parallax background

پیام مدیر عامل

تاریخچه شرکت

ﺷﺮکت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﻧﺼﺐ ﺗﻮرﺑﻮﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﻧﻔﺖ (OTCC) ﯾﮑﯽ از زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ هاﯼ ﮔﺮوﻩ ﺷﺮﮐﺖ هاﯼ ﺗﻮرﺑﻮﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﻧﻔﺖ (OTC) ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨــﻈﻮر ارﺗــﻘﺎء ﮐﻴﻔﻴـﺖ در ﺧــﺪﻣﺎت ﺣـﻮزﻩ ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻧﺼﺐ، همچنین در ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزهاﯼ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮐﺎﻻﯼ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭘﺮوژﻩ ها، و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻮزﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هـﺎﯼ اﺟﺮاﯾـﯽ ﭘـﺮوژﻩ هـﺎ ﺑﺼـﻮرت ﻗﺮاردادهـﺎﯼ EPC ١٣٨٣ ، در ﺳـﺎل ١٣٨٣ ﺗﺸـﮑﻴﻞ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را ﺁﻏﺎز ﻧﻤﻮد، اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﯼ از ﺗﻮان ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺎﻣﻬﺎي اﺳﺘﻮاری در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء کیفیت ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻧﺼﺐ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

همچنین اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ اﺟﺮاﯼ ﻣﻮﻓﻖ ﭘﺮوژﻩ هاﯼ EPC ﺧـﻂ ﭘـﻨﺠﻢ ﺳﺮاﺳـﺮﯼ ﮔـﺎزIGAT V و ﺧـﻂ اﺗﻴــﻠﻦ ﻏﺮب WEP ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮﯼ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ هاﯼ ﺧﻮد در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﯼ رﻗـﻢ زدﻩ اﺳـﺖ . ﭘـﺲ از ﮔﺬﺷـﺖ ﺣـﺪاﻗﻞ زﻣﺎن از ورود ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و اﺟﺮاﯼ ﭘﺮوژﻩ هاﯼ ﺑﺰرگ EPC ﮐﺸﻮرﻋﺰﯾﺰﻣﺎن در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎﻩ هـﺎﯼ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ، ﺷﺮﮐﺖ OTCC ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎران ﻣﻄﺮح اﯾﺮاﻧـﯽ در اﯾـﻦ صنعت ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ ﺁﯾﺪ.

ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺁﯾﻨﺪﻩ روﺷﻦ ﺗﺮ در اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺎﻩ ژرف اﻧﺪﯾﺶ ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ هـﺮ ﭼﻴـﺰﯼ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ هاﯼ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ .اﻋﺘﻘﺎد ﻋﻤﻴﻖ ﺷﺮکت OTCC ﺑﺮ ﺿــﺮورت اراﺋـﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ در زﻣـﻴﻨﻪ ﻃﺮاﺣﻲ، ﺗﺎﻣـﻴﻦ ﺗﺠـﻬﻴﺰات و اﻧـﺠﺎم ﻋﻤﻠ ﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﻧﺼــﺐ اﻳﺴـﺘﮕﺎهﻬﺎي ﺗﻘﻮﻳــﺖ ﻓﺸـــﺎر ﮔــﺎز، ﺳــﺒﺐ ﺗﺸـــﻜﻴﻞ هﺴـــﺘﻪ ﻓﻨــﯽ و ﻣﻬﻨـــﺪﺳﯽ ﺗﻮاﻧـــﻤﻨﺪ در زﻣﻴـــﻨﻪ ﺳﺎﺧـــﺖ و ﻧﺼــﺐ اﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎﯼ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ . ﺷـﺮﮐﺖ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﻧﺼـﺐ ﺗﻮرﺑـﻮ ﮐﻤﭙﺮﺳـﻮر ﻧﻔـﺖ ﻣﻔﺘﺨـﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﯼ رﺳﻴﺪﻩ ﮐﻪ از ﯾﻜﺴﻮ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺟـﺮاﯼ ﺑـﻴﺶ از دﻩ هـﺎ ﭘﺮوژﻩ ﻣﻬﻢ در ﺳﺮاﺳﺮ کشور را در ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺧﻮد ﺛﺒﺖ و از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﯼ از ﺗﻮان ﻋﻠﻤـﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ دﻩ هﺎ ﭘﺮوژﻩ دﯾﮕﺮ را در دﺳﺖ اﺟﺮا و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دارد.

اهداف و رویکردها

توسعه

هــﺪف کلی ﺷــﺮکت ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﻧﺼــﺐ ﺗﻮرﺑﻮﮐﻤﭙﺮﺳــﻮر ﻧﻔــﺖ OTCC ، اﻧﺠــﺎم ﺧــﺪﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ هــﺎي ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎری ﺗﺨﺼصی در اﻣﻮر ﻃﺮاحی و اﺟﺮای ﭘـﺮوژﻩ هـﺎی ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﻓﺮﺁﻳﻨـﺪی و ﺑـﻪ وﻳـﮋﻩ ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔـﺖ، ﮔـﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﻴمی ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮ ﺁن هستیم ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ کیفیت در کوﺗﺎﻩ ﺗـﺮﻳﻦ زﻣـﺎن اﺟـﺮا ، ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ هزﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺑـﺎزار ﻋﺮﺿـﻪ ﻧﻤـﺎﻳﻴﻢ ﺗـﺎ ﺗﻀـﻤﻴﻦ کننده ﺑﻘـﺎء و ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ ﺷـﺮکت در ﻋﺮﺻـﻪ رﻗﺎﺑـﺖ ( ﻣلی، ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠلی) ﺑﺎﺷﻴﻢ.

  • پاسخگویی به نیاز های کشوربرای توسعه صنعت و ارتقا فناوری های مرتبط
  • دسیابی به جایگاه پیمانکار مطرح EPCF کشور برای انجام پروژه های نفت گاز پتروشیمی و نیروگاهی
  • ایجاد هم اﻓﺰاﺋﯽ از طریق بهره گیری از قابلیت ها و امکانات اجرایی و عملیاتی گروه شرکت های توربوکمپرسور نفت OTC
  • بکارگیری ذخیره غنی مدیریت پروژه و سیستم های موجود در سطح گروه برای انجام پروژه ها
  • تولید ارزش افزوده ار طریق سرمایه گزاری های توجیه پذیر در پروژه های نفت ، گاز، پتروشیمی ونیروگاهی

چشم انداز

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰﯼ دﻗﻴﻖ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ها در زﻣﻴﻨﻪ هاﯼ ﻃﺮاﺣﯽ، ﺧﺮﯾﺪ، ﻧﺼﺐ، اﺟﺮا، راﻩ اﻧﺪازﯼ و ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻧﺮژﯼ هاﯼ ﻧﻮ و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻮﺳﻌﻪ روز اﻓﺰون ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺮﺻﻪ ها در راﺳﺘﺎﯼ کاهش ﻣﺼﺮف اﻧﺮژﯼ

محیط زیست


اﺧﺬ ﮔﻮاهﻴﻨﺎﻣﻪ OHSAS ارﺗﻘﺎء و ﭘﻴﺎدﻩ ﺳﺎزﯼ روﯾﻪ ها و ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ هاﯼ اﯾﻤﻨﯽ در ﻣﺤﻴﻂ زیست ، ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺪارﮎ اﯾﻤﻨﯽ در ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و رﻋﺎﯾﺖ دﻗﻴﻖ ﻣﻮارد ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﻤﻨﯽ در ﺑﺤﺚ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻠﻴﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺮوژﻩ ها

ﺗﻬﻴﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ HSE در ﻣﺤﻞ ﭘﺮوژﻩ ها، ﺗﻨﻈﻴﻢ چارت HSE در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺮوژﻩ ها، ﮔﺬراﻧﺪن دورﻩ هاﯼ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺮاﯼ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﭘﺮوژﻩ هاﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد هاﯼ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﯾﺴﺖ.

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ دﻗﻴﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻮﺟـﺐ اﻓـﺰاﯾﺶ رﺿـﺎﯾﺘﻤﻨﺪﯼ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾـﺎن ﭘﺮوژﻩ هاﯼ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺪﻩ اﺳـﺖ . ﺑـﺮ همین اﺳـﺎس اﯾـﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﻣﻔﺘﺨـﺮ ﺑـﻪ درﯾﺎﻓـﺖ ﺗﻘﺪﯾﺮﻧﺎﻣـﻪ هـﺎﯼ ﻣﺘﻌﺪدﯼ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮﻧﺎﻣه ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﯾﺴﺖ و رﻋﺎﯾـﺖ اﺻـﻮل اﯾﻤﻨـﯽ از ﻃـﺮف ﻣﺠـﺮﯼ ﻃـﺮح ﺧﻄـﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ ﺳﺮاﺳﺮﯼ ﮔﺎز و همچنین ﺗﻘﺪﯾﺮﻧﺎﻣه رﻋﺎﯾـﺖ ﻓﺮهنگ اﯾﻤﻨـﯽ و ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﻣﺤـﻴﻂ ﮐـﺎر و ﻣﺤﻴﻂ زﯾﺴﺖ از ﻃﺮف ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ ﮔﺮدﯾﺪﻩ .

کیفیت


عقد تفاهم نامه با شرکت های معتبر اروپایی از قبیل IPIP رومانی جهت خدمات مهندسی مفهومی و پایه در پروژه های پالایشگاهی و پتروشیمی

درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاهینامهﻣﻪ از ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯼ ﻣﺸﺎور از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﺮان

اخذ گواهینامه های HSE-MS , OHSAS18001 , ISO14001 , ISO9001 , از شرکت BRS MENA آمریکا

 

خلاصه عملکرد

ﻃﺮاﺣﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﺮوژﻩ هـﺎﯼ ﻋﻤﺮانی . ﺑﺎزارﻳـﺎبی و کارﻳـﺎبی و ﺻـﺪور ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪسی ﺑـﻪ ﺧـﺎرج از کشور و ﺗﺸﻜﻴﻞ کنسرﺳﻴﻮم و اﻧﻮاع ﻣﺸـﺎرکت ﺑـﺎ ﺷـﺮکت هـﺎی داﺧلی و ﺧـﺎرجی ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم ﮐﻠﻴـﻪ ﯼ ﭘﺮوژﻩ های ﻣﻄﺮح شده.

اجرای کلیه پروژه های کلید در دست ، در زمینه صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی و نیروگاهی.

اجرای پروژه های ساختمانی و تاسیسات برقی و مکانیکی در صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی و نیروگاهی.

اجرای تخصصی سازه های صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی و نیرو گاهی وخطوط لوله ، اجرای فعالیت های اکتشافات ، لرزه نگاری ، حفاری ، لوله گزاری ، تاسیسات فرا ساحلی ، سیویل صنعتی ، برق ، مکانیک ، ابزار دقیق وکلیه عملیات های پیش راه اندازی و راه اندازی مرتب با نفت ، گاز ، پتروشیمی و نیروگاهی.

اﺟﺮاﯼ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﺮوژﻩ هﺎﯼ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻬﺎﯼ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز و ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣـﺎﻟﯽ، ﺗـﺪارﮎ ﮐـﺎﻻ و ﺗﺠﻬﻴـﺰات، ﻃﺮاﺣـﯽ واﺟـﺮاﯼ ﭘـﺮوژﻩ هـﺎﯼ ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔـﺖ، ﮔـﺎز، ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ و ﻧﻴﺮوﮔﺎهی.

ﮔﺸﺎﯾﺶ دﻓﺎﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر به ﻤﻨﻈﻮر ﭘﻴﮕﻴﺮﯼ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و اﻧﺠﺎم ﮐﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣـﻞ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﺒﺮد اهداف ﭘﺮوژﻩ ها.

ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐت ها اﻋﻢ از ﺧـﺎرﺟﯽ ﯾـﺎ داﺧﻠـﯽ از ﻃﺮﯾـﻖ ﺗﻌﻬـﺪ ﺳـﻬﺎم ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎﯼ ﺟﺪﯾـﺪ ﯾـﺎ ﺧﺮﯾـﺪ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐت های ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ، اﻋﺘﺒﺎرﯼ و ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎﯼ ﺣﻘﻮﻗﯽ.

همچنین ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﻧﺼﺐ ﺗﻮرﺑـﻮ ﮐﻤﭙﺮﺳـﻮر ﻧﻔـﺖ OTCC ﻣﻔﺘﺨـﺮ اﺳـﺖ در ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﮔﺴـﺘﺮش ﺁﺑﺎداﻧﯽ در ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ:

اﺟﺮاﯼ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﺑﻴﺶ از 2.808.757 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﭘﺮوژﻩ هاﯼ ﺻﻨﻌﺘﯽ و عمراﻧﯽ در اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ

شما میتوانید کاتالوگ شرکت را از طریق لینک مقابل دانلود نمایید


تقدیرنامه ها

 
photo142863364479102468
photo142863364479102465
photo142863364479102466
photo142863364479102464