ایستگاه تقویت فشار گاز فاز ۲۰-۲۱ میدان گازی پارس جنوبی

ایستگاه تقویت فشار گاز فاز ۲۰-۲۱ میدان گازی پارس جنوبی

2021-4
2021-3
2021-5
2021-2

فاز ۲۱،۲۰ درمیدان گـازی پارس جنـوبی واقـع در عسـلویه قـرار دارد. تولـیـدات ایـن فاز، گـاز شـیرین جهـت تغـذیه خــط لوله سراسری، تولیـد گاز اتان جهت تامین خوراک صنایع پتروشیمی، تولید پروپان و بوتان مایع، میعانات گازی و گوگرد جامد میباشد. گاز خروجی از واحد ۱۰۵ که عمدتا شامل متان می باشد جهت تزریق بـه خط لوله سراسری به واحد ۱۰۶ ارسال میگردد. در این واحد توسط کمپرسورها فشار گاز از ۳۳bar به حـدود ۹۲bar که منطبق با فشار خط لوله سراسری است، افزایش می یابد. که در این راسـتا شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفـت OIEC به عنـوان کارفرما احداث ایستگاه تقویت فشار با مجموع ۷ دستگاه کمپرسور در واحـد ۱۰۶ (Compressor Station) بصورت قرارداد EPC به شرکت OTCC واگذار نموده است.

طراحی و مدیریت و ساخت

  • شرکت ملی گاز ایران
  • نوع قرارداد: طراحی، مهندسی و ساخت و پیش راه اندازی
  • محل پروژه:ایران، استان بوشهر، منطقه عسلویه، فاز ۲۰ و ۲۱ حوزه گازی پارس جنوبی
  • وضعیت: اتمام یافته