صنایع، نفت گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

این پروژه شامل ساخت و نصب دو دستگاه مخزن ذخیره متانول سقف شناور داخلی به همراه کلیه ادوات و قطعات مربوطه در سایت پروژه پتروشیمی مخازن سبز عسلویه می باشد.