طراحی، تأمین کالا، ساخت و راه اندازی ایستگاههای تقویت فشار اتیلن غرب گچساران و سیاه مکان

طراحی، تأمین کالا، ساخت و راه اندازی ایستگاههای تقویت فشار اتیلن غرب گچساران و سیاه مکان

موضوع پروژه: افزایش فشار گاز از به ۹۰ بار جهت انتقال گاز اتیلن در خط لوله اتیلن غرب میباشد.

کارفرما : شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

این پروژه شامل خدمات طراحی و مهندسی، تامین تجهیزات، اجرا و نصب تجهیزات، تست و راه اندازی سیستمها جهت احداث ایستگاه های تقویت فشار سیاه مکان و گچساران بر روی خط لوله سراسری اتیلن غرب کشور می باشد.

طراحی و ساخت

  • شرکت ملی پتروشیمی و شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
  • نوع قرارداد: طراحی، مهندسی و ساخت و پیش راه اندازی
  • محل پروژه: ایران،استان بوشهر، استان کهکیلویه و بویراحمد
  • وضعیت: درحال اتمام