طراحی، تأمین کالا، ساخت و راه اندازی ایستگاههای تقویت فشار اتیلن غرب عسلویه، تنگ فنی، پیازآباد

طراحی، تأمین کالا، ساخت و راه اندازی ایستگاههای تقویت فشار اتیلن غرب عسلویه، تنگ فنی، پیازآباد

طراحی، تأمین کالا، ساخت و راه اندازی ایستگاههای تقویت فشار اتیلن غرب سه ایستگاه عسلویه، تنگ فنی، پیاز آباد

خط لوله اتیلن غرب WEP

بمنظور جبران عقب ماندگی استانها و مناطقی که شاخصهای توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است و همچنین برای تحـرک بخشی به فـرآیند تـولید در منـاطق کمتر توسعه یافته و ارتقای فنـاوری در بخش پتروشیمی، دولـت در آبان مـاه سـال ۱۳۸۱ تصـمیم گرفت گاز اتیـلن را از عسـلویه در شرق اسـتان بوشـهر بـه استـانهای جنوبی و غربی کشور شامل استانهای خوزسـتان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی دهد. با توجـه به طول خـط انتـقال (۱۲۰۰ کیلومتر) ، در این مسـیر بایسـتی ۸ ایستـگاه تقـویت فشـار احـداث گردد در این راسـتا اجـرای پروژه احـداث سه ایستگاه تقویت فشار عسلویه، پیاز آباد، تنگ فنی توسط شرکت ملی پتروشیمی و شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی بعنوان کارفرما در قالب قرارداد EPCF به شـرکت OTCC واگذار نمودند همچنین تامین قطعات یدکی دوساله و آمـوزش کارکنان کارفـرما در محدوده کاری ایـن پروژه قرار دارد. لازم به ذکر است که درصـد پیشرفت سه ایسـتگاه بصـورت کلی ۹۱ درصد می باشد و هر سه ایستگاه پروژه به بهره بردار تحویل گردیده است.

CS1 عسلویه وCS4 تنگ فنی و CS5 پیاز آباد

طراحی، مدیریت، مهندسی، ساخت و راه اندازی

  • شرکت ملی پتروشیمی و شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
  • نوع قرارداد: طراحی، مهندسی و ساخت و پیش راه اندازی
  • محل پروژه: ایران، قم، سراجه
  • وضعیت: اتمام یافته