خط لوله هشتم سراسری گاز- ایستگاه های تقویت فشار گاز خیرگو، خنج، جهرم

خط لوله هشتم سراسری گاز- ایستگاه های تقویت فشار گاز خیرگو، خنج، جهرم

این پروژه به منـظور افزایش فشـار گاز در خط لوله هشتم سراسری IGAT VIII توسط ایستگاههای خیرگو، خنج و جهرم تعریف شده است. در سال ۱۳۸۸ با مشـارکت شـرکت های، توربـوکمـپرسور نفـت (P)، طـرح و تبـدیل (E) و پایـندان (C) ابـلاغ شــده است و انجـام آن از سال ۱۳۸۹ با اولیـن پیـش پرداخـت از طـرف کارفـرمای پـروژه بطور جـدی در دستـور کـار قـرار گرفتـه اســت و شـرکت OTCC عـلاوه بـر خـرید کـالا و تجهـیزات مـورد نیــاز پـروژه Materials & Equipment) و تامیـن لوازم یـدکی پیـش راه انـدازی ، راه انـدازی و تامیـن لـوازم یــدکی بـرای ۲ سال بهره برداری به عنوان لیدر مشارکت نیز بوده است.

موضوع پروژه : این پروژه به منظور افزایش فشار گاز در خط لوله ۵۶ اینچ سراسری IGAT VIII در ایستگاههای خیرگو، خنج و جهرم تعریف شده است. آرایش ایستگاههای مذکور بصورت HAIRPIN(3+1) می باشد.

موضوع پروژه : این پروژه به منظور افزایش فشار گاز در خط لوله ۵۶ اینچ سراسری IGAT VIII در ایستگاههای خیرگو، خنج و جهرم تعریف شده است. آرایش ایستگاههای مذکور بصورت HAIRPIN(3+1) می باشد.

طراحی، مدیریت، مهندسی، ساخت و راه اندازی

  • شرکت ملی گا ز ایران
  • نوع قرارداد: طراحی، مهندسی و ساخت و پیش راه اندازی
  • محل پروژه: ایران، استان فارس، جهرم، خیرگو، خنج
  • وضعیت: بعلت خارج شدن از اولویت کارفرما، خاتمه پیمان گردیده است