طراحی، تأمین کالا، ساخت و راه اندازی ایستگاههای تقویت فشار اتیلن غرب اهواز و سنندج

طراحی، تأمین کالا، ساخت و راه اندازی ایستگاههای تقویت فشار اتیلن غرب اهواز و سنندج

موضوع پروژه: افزایش فشار گاز از ۶۰ بار به ۹۰ بار در ایستگاه اهواز و از ۶۵ بار به ۹۰ بار در ایستگاه سنندج جهت انتقال گاز اتیلن در خط لوله اتیلن غرب میباشد.

کارفرما : شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

پروژه فوق شامل دو ایستگاه و در مجموع ۵دستگاه الکتروکمپرسور و متعلقات مربوطه میباشد.

ایستگاه های تقویت فشار خط اتیلن غرب واقع در اهواز و سنندج با مجموع ۵ دستگاه الکتروکمپرسور برند زیمنس در طول مسیر، عهده دار تقویت فشار این خط را در این دو ناحیه بر عهده دارند که کلیه عملیات های طراحی و مدیریت و ساخت، تمام قسمت های ایستگاه به دست متخصصان توانمند شرکت OTCC انجام شده است.

طراحی و ساخت

  • شرکت ملی پتروشیمی و شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
  • نوع قرارداد: طراحی، مهندسی و ساخت و پیش راه اندازی
  • محل پروژه: ایران،استان خوزستان، اهواز،استان کردستان، سنندج
  • وضعیت: درحال ساخت